ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

 

Ο Κανονισμός για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR/EC/2016/679)  (ο «Κανονισμός») εφαρμόζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 25 Μαΐου 2018. Εισάγει νέους κανόνες για την επεξεργασία και ασφάλεια προσωπικών δεδομένων.

 

Προσωπικά δεδομένα

Όταν αναφερόμαστε σε προσωπικά δεδομένα εννοούμε κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το e-mail, ο αριθμός ταυτότητας του.

 

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας δίνετε προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την παροχή αρχιτεκτονικών υπηρεσιών προς εσάς. Συγκεκριμένα συλλέγουμε τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ονοματεπώνυμο

β) τηλέφωνο

γ) διεύθυνση επικοινωνίας

δ) email

 

Τα προσωπικά δεδομένα που μας δηλώνετε τηρούνται  γενικότερα για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές μαζί σας, την επικοινωνία, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, την τήρηση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και προς τις αρχές και για τους σκοπούς αυτούς, δηλώνοντάς τα σε εμάς, δίνετε τη συναίνεσή σας για την αποθήκευση και επεξεργασία τους. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν πρόκειται ποτέ να τα πουλήσουμε, να τα ενοικιάσουμε, να τα διανείμουμε, ή να τα δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο.

 

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας προκειμένου να μας δώσετε τα δεδομένα σας.

 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Όταν αναφερόμαστε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εννοούμε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, δηλαδή επεξεργασία είναι η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ορισμένες τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενεργούν κατ’ εντολή μας (ως εκτελούντες την επεξεργασία) παρέχοντας μας υπηρεσίες με σκοπό την παροχή βέλτιστης υπηρεσίας προς εσάς. Η εταιρεία μας διασφαλίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους συνεργάτες-τρίτες εταιρείες με συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού επεξεργασίας και τήρησης των κατά τον Κανονισμό τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ορθή και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τόσο η εταιρεία μας όσο και οι συνεργάτες μας, οι οποίοι υπόκεινται σε ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφείς και καθορισμένους σκοπούς. Αυτοί οι φορείς έχουν επιλεγεί προσεκτικά και συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «K STUDIO ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.»  που εδρεύει στην Αθήνα, οδό Ισαύρων 5, Αθήνα με Α.Φ.Μ. 997722900 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ.  Δ’ Αθηνών, που εκμεταλλεύεται το αρχιτεκτονικό γραφείο υπό το διακριτικό γνώρισμα «K-STUDIO»

 

 

Τα δικαιώματά σας

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR/EC/2016/679) έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

  • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 Κανονισμού), δηλαδή το δικαίωμα σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα
  • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 Κανονισμού ) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς
  • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 Κανονισμού) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς
  • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 Κανονισμού) του λογαριασμού Μέλους- Χρήστη και των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς
  • Δικαίωμα να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 Κανονισμού)
  • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 Κανονισμού) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
  • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 Κανονισμού), δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
  • Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, [email protected] )

 

Τα μέτρα ασφαλείας μας

 

Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού και να προστατεύονται τα δικαιώματά σας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν καθίστανται προσβάσιμα σε αόριστο αριθμό φυσικών προσώπων.

 

 

Οι λοιπές υποχρεώσεις μας

 

Ο χρόνος διατήρησης των πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς εξαρτάται από τον τύπο των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που κρίνονται ως απαραίτητες για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας προς εσάς, διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται από τη φύση των υπηρεσιών και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας από την κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες σας να παραμείνουν ασφαλείς έχοντας ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα προς τούτο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

 

Αν κριθεί ότι είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε σε νομικές υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διαφορές ή να ενισχύσουμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, μπορούμε να διατηρήσουμε κάποια από τα δεδομένα σας, όπως απαιτείται, ακόμη και αν δεν υπάρχει πια ανάγκη παροχής υπηρεσιών προς εσάς.

 

Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και διαβιβάζονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και συμμορφώνονται με τους όρους της παρούσης πολιτικής.

 

Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας πολιτικής, γεγονός που εμπεριέχει την πιθανότητα να έχουν αποκαλυφθεί προσωπικά σας δεδομένα, τότε μέσα σε 72 ώρες από την αναγνώριση του συμβάντος θα ειδοποιήσουμε την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν τα προσωπικά δεδομένα.

Δεδομένου ότι δεν απασχολούμε πάνω από 250 εργαζομένους στην επιχείρησή μας, ότι εκτελούμε περιστασιακή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ότι δεν επεξεργαζόμαστε ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων, ούτε επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν ποινικές υποθέσεις, δεν υποχρεούμαστε σε τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Διαβίβαση σε τρίτες χώρες

Το k-studio δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα είτε εντός της Ε.Ε. είτε εκτός, σε τρίτες χώρες. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση των χρηστών με επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Αναθεώρηση πολιτικής

Tο k-studio διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα της να επικαιροποιεί, τροποποιεί ή αναθεωρεί την παρούσα πολιτική, η οποία ισχύει από 25 Μαΐου 2018 και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών του και την εναρμόνιση της με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (εσωτερικής και κοινοτικής) σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προς τούτο, παρακαλούμε όπως ελέγχετε την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τακτικά προκειμένου να ενημερώνεστε για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.