Georgia Drakou

Georgia Drakou

Architect

Diploma in Architecture
University of Patras, Greece