Vivian Stasi

Vivian Stasi

Senior Architect

Diploma in Architecture
National Technical University of Athens, Greece

 

Master of Architecture
Washington University in St.Louis, USA